A Sala III do alto tribunal estima parcialmente o recurso de «Ecologistas en Acción», a «Sociedade Española de Ornitología» e a «Asociación para o Estudo e Mellora dos Salmónidos», contra o Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, polo que se regula o «Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras».

A sentenza anula a exclusión do Catálogo, e xa que logo ordena a súa inclusión, da carpa común, a trucha arco iris, a alga comestible wakame, a pataca ou tupinambo e o hongo quitridio. A decisión baséase en informes científicos do CSIC e outros expertos que proban o carácter invasor e a ameaza grave que supoñen sobre as especies autóctonas, o medio ambiente e os hábitats e ecosistemas. Algunhas destas especies xa estaban incluídas no listado das 100 especies exóticas invasoras máis daniñas do mundo, segundo a Unión Internacional para a Conservación da Natureza.

A inclusión neste Catálogo conleva a prohibición xenérica de posesión, transporte, tráfico e comercio de exemplares vivos ou mortos, incluíndo o comercio exterior.

Así mesmo, o Supremo establece a inclusión no catálogo da poboación murciana do bóvido coñecido como arruí (Ammotragus lervia), que os demandantes sinalaban que foi introducida na sierra murciana de Espuña en 1970 polo seu interese cinegético como trofeo debido ao seu notable cornamenta. O Supremo rexeita que poida ser excluído por razón do lugar ou provincia da súa orixinaria introdución, ou da data de introdución, cando non se acreditaron circunstancias relativas ao hábitat ou ecosistemas que si poderían valorarse.

Das especies por cuxa inclusión no Catálogo abogaban os demandantes, o Supremo non comparte só a do Hucho hucho, ou salmón do Danubio, ao non existir unha evidencia científica contrastada achega da consideración deste peixe como especie exótica invasora, contando con datos como as súas dificultades de adaptación ao medio e o seu localización xeográfica restrinxida ao río Tormes.

Ademais, a sentenza anula diversas disposicións adicionais e transitorias do Real Decreto que recoñecen ou facilitan actividades empresariais ou deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas con carácter xeral e incondicional no artigo 61.3 da Lei 42/2007, de 13 de diciembreVentana nova, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

Dese modo, se anula o apartado segundo da disposición adicional sexta, en canto permitía a autorización de explotacións de cativa de visión americano, ou a disposición adicional quinta, que posibilitaba a comercialización do cangrejo vermello, ao que cualifica como especie invasora con acreditada constatación científica sobre o seu carácter daniño.

Tamén se anula a disposición transitoria segunda, xa que se trata dunha disposición transitoria que non é, en rigor, transitoria, senón que prové un réxime prolongado de goce de determinadas situacións, por tempo indefinido, en favor de actividades cinegéticas ou piscícolas que son lexítimas no seu exercicio, pero que non poden prevalecer fronte aos valores superiores que se tratan de preservar co Catálogo de previsión legal, de xeito que será legal, incluso encomiable e susceptible de protección a caza e a pesca, cando non se faga obxecto delas especies catalogadas, que o son polas súas perniciosos efectos sobre o medio ambiente e, en especial, sobre as especies autóctonas e os hábitats e ecosistemas?.

Está na natureza das cousas que a caza e a pesca, lonxe de servir aos fins de erradicación das especies catalogadas, máis ben determinan o seu mantemento indefinido, cando non a agravación, do status quo actual, dificultando, si non facendo imposible, o seu erradicación, que é un obxectivo inequívoco da Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade?, engade.

Como demandados no proceso figuraban, ademais da Administración Xeral do Estado, a Asociación Española de Black-Bass e a Federación Española de Pesca e Casting.

En varios dos casos, a exclusión do Catálogo das especies agora consideradas invasoras polo Supremo foi acordada a solicitude das comunidades autónomas afectadas.

Sentencia-especies-invasoras.pdf