Diversa lexislación publicada no BOE

Lexislación

Subido a un servidor externo, si chegas tarde á descarga, avisa e volverase a subir.

Contido do paquete:

Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

Real Decreto 1620/2007, do 7 de decembro, polo que se establece o réxime xurídico da reutilización das augas depuradas.

Real Decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula a subministración de información sobre emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais integradas.

Real Decreto 125/2007, do 2 de febreiro, polo que se fixa o ámbito territorial das demarcacións hidrográficas.

Resolución do 26 de abril de 2007, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-Lei 4/2007, de 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo.

Real Decreto 9/2008, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto 324/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen normas básicas de ordenación das explotacións porcinas.

Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrológica.

Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei de sólo.

Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera.

Lei 5/2007, de 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais.

Lei Orgánica 16/2007, de 13 de decembro, complementaria da Lei para o desenvolvemento sustentable do medio rural.

Real Decreto 1310/1990, do 29 de outubro, polo que se regula o emprego dos lodos de depuración no sector agrario.

Orde do 26 de outubro de 1993 sobre emprego de lodos de depuración no sector agrario.

Real Decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño.

Resolución do 14 de xuño de 2001, da Secretaría Xeral de Medio Ambiente, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros, de 1 de xuño de 2001, polo que se aproba o Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Augas Residuais 2001-2006.

Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do chan e os criterios e estándares para a declaración de chans contaminados.

Real Decreto 509/1996, do 15 de marzo,  do desenrolo do Real Decreto Lei 11/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ó tratamento das augas residuais urbanas.

Real Decreto 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente.

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que desenrola os títulos Preliminar, I, IV, V, VI e VII, da Lei 29/1985 do 02 de agosto, de Augas.  

Real Decreto 995/2000, do 2 de xuño, polo que se fixan obxectivos de calidade para determinadas sustancias contaminantes e modifícase o Regulamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril.

Real Decreto 606/2003, do 23 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, V, VIN e VIII da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de Augas.

Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica.

Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Ambiental.

Real Decreto 1620/2007, do 7 de decembro, polo que se establece o réxime xurídico da reutilización das augas depuradas.

Real Decreto-Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

Orde MAM/85/2008, do 16 de xaneiro, pola que se establecen os criterios técnicos para a valoración dos danos ao dominio público hidráulico e as normas sobre toma de mostras e análises de verteduras de augas residuais.

Resolución do 10 de xullo de 2006, da Secretaría Xeral para o Territorio e a Biodiversidade, pola que se declaran as Zonas Sensibles nas Concas Hidrográficas Intercomunitarias.

Esixencias legais para o uso de xurros na Agricultura.

Pincha aquí

Só pesa 5 megas.

Comprimido co WinRar

Comparte isto!:

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche na ligazón para máis información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies