Subvencións para facilitar a autonomía persoal dirixidas a persoas en situación de dependencia (Orde do 1 de xullo de 2009, D.O.G. nº 142, do mércores 22 de xullo de 2009)

FINALIDADE
Axudas individuais en réxime de concorrencia competitiva, para persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas en situación de dependencia empadroadas na CCAA de Galicia para colaborar en determinados gastos, para actuacións que se realicen no 2009 destinados a:

 • Axudas técnicas ou productos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
 • Adaptacións funcionais do fogar e eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda.
 • Adquisición de próteses dentais e audífonos.

REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS

 • Persoas maiores de 65 anos que acrediten a necesidade dunha axuda que non estea incluída no ámbito doutras liñas de protección social ou sanitaria.
 • Persoas con discapacidade menores de 65 anos cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%.
 • Persoas que teñan recoñecida unha situación de dependencia nos seguintes graos e niveis: Grao III niveis 1 e 2 e Grao II niveis 1 e 2.
 • Cada solicitante só poderá solicitar un tipo de axuda.
 • Residir na CCAA de Galicia
 • Que a renda per cápita da unidade familiar da que forma parte a/o solicitante non supere o 125% do IPREM (7.381,33€, incluíndo pagas extras). Cando a unidade familiar estea formada por dous membros o límite elevarase ao 150% do IPREM e cando estea formada por un só membro ata o 175% do IPREM.
 • Non ter percibido nos dous últimos anos axudas para o mesmo fin, salvo excepcións (ver na orde)

CONTÍAS MÁXIMAS SUBVENCIONALBLES

 • Adaptación funcional do fogar (máximo 3.000€) e supresión de barreiras arquitectónicas e de comunicación (máximo 3.000€).
 • Adquisición de axudas técnicas ou productos de apoio (máximo 2.500€).
 • Próteses dentais (máximo 500€)
 • Audífonos (máximo 800€)

LUGAR DE PRESENTACIÓN E PRAZO DE SOLICITUDES
As solicitudes presentaranse nos departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 23 de agosto de 2009.

DOCUMENTACIÓN

 • Anexo III desta orde.
 • Fotocopia compulsada do DNI.
 • Certificado do Padrón municipal comprensivo de todos os coniventes.
 • Orzamento detallado do gasto a realizar.
 • Declaración do imposto da renda da unidade familiar de convivencia así coma das pensións ou prestacións percibidas exentas de tributación. De non ter obriga de facer a declaración certificación negativa e xustificantes dos ingresos do solicitante e da totalidade dos membros da unidade familiar de convivencia.
 • Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas
 • para o mesmo fin (anexo III).

Secretaría de Política Social
Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

Comparte isto!:

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche na ligazón para máis información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies